Giá trị website là gì?

Phương pháp tính và ước lượng giá trị 1 trang Website thường dựa vào các nhân tố sau đây: