Biden muốn quốc hội giải quyết luận tội và 'công việc cấp bách khác'

2 days ago 4
ARTICLE AD
Biden cho rằng Hạ viện thực thi quyền lực theo hiến pháp để buộc Trump chịu trách nhiệm và kêu gọi Thượng viện phê duyệt nhanh các lựa chọn nội các.
Read Entire Article