Bloomberg chi 4 triệu USD đầu tiên giúp Biden

1 month ago 14
ARTICLE AD
Bloomberg cho biết 4 triệu USD đầu tiên nhằm hỗ trợ Biden ở bang chiến trường Florida sẽ dành để vận động các cộng đồng ít đi bỏ phiếu.
Read Entire Article