Em trai Lý Hiển Long không tranh cử

1 week ago 11
ARTICLE AD
Lý Hiển Dương, em trai Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, không đăng ký tham gia cuộc tổng tuyển cử ngày 10/7.
Read Entire Article