Liệu Trump có thành lập đảng mới?

1 week ago 14
ARTICLE AD
Tại cuộc mít tinh hồi tháng một, Don Jr, con cả của Trump, nói rằng "đây không phải là đảng Cộng hòa của họ nữa, đây là đảng Cộng hòa của Donald Trump!".
Read Entire Article