New York cắt quan hệ với Tập đoàn Trump

2 weeks ago 19
ARTICLE AD
Thị trưởng Bill de Blasio tuyên bố thành phố New York cắt quan hệ với Tập đoàn Trump.
Read Entire Article